Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van alle huurdersorganisaties van Vestedawoningen in het bijzonder en de afzonderlijke Vestedahuurders in het algemeen.

Deze behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van informatie: door Vesteda aan de vereniging over onderwerpen die haar woning- portefeuille als geheel betreffen, en door de vereniging aan Vesteda over het beleid en beheer als geheel.

Onderwerpen die bij het overleg tussen Vesteda en de vereniging regelmatig aan de orde komen zijn onder andere het onderhoudsbeleid, de verhuur van woningen, het huurprijsbeleid in het algemeen, het beleid inzake servicekosten, mutaties, nieuwbouw en participatie.

Met Vesteda management wordt 4 keer per jaar overleg gevoerd over geagendeerde onderwerpen die vallen onder landelijk beleid. Tevens worden in overleg pilot projecten besproken die in aanvang lokaal worden getoetst en later landelijk worden uitgerold. 

© Copyright - 2023 Vesteda Platform