Historie

Op initiatief van de Nederlandse Woonbond heeft enige jaren een Vesteda Platform bestaan. 27 Mei 2000 is een overlegovereenkomst, waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn opgenomen, gesloten tussen Vesteda en de toen nog in oprichting zijnde vereniging. Vier maanden later, op 20 september 2000, resulteerde dit officieel in de Vereniging Platform van Vesteda-huurdersorganisaties.
Met ingang van 2011 is er op basis van de overlegwet een nieuwe overeenkomst tussen het Vesteda platform en de direktie van Vesteda getekend.

De vereniging zetelt nu in Utrecht en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30168167

Vesteda platform

Het platform is een vereniging van Vesteda-huurdersorganisaties en behartigt de belangen van alle huurdersorganisaties van Vestedawoningen in het bijzonder en de afzonderlijke Vestedahuurders in het algemeen.

Deze behartiging van huurdersbelangen betreft voornamelijk het uitwisselen van informatie: door Vesteda aan de vereniging over onderwerpen die haar woning- portefeuille als geheel betreffen, en door de vereniging aan Vesteda over het beleid en beheer als geheel.

Onderwerpen die bij het overleg tussen Vesteda en de vereniging regelmatig aan de orde komen zijn onder anderen

  • het onderhoudsbeleid
  • verhuur van woningen
  • huurprijzenbeleid in het algemeen
  • beleid inzake servicekosten
  • mutaties
  • nieuwbouw
  • participatie

Bestuur

Individuele Vesteda-huurdersorganisaties behartigen de belangen van het eigen wooncomplex. Aandachtsgebieden en ontwikkelingen met een meer algemeen en/of overkoepelend karakter komen in de Vereniging Platform van Vesteda-huurdersorganisaties aan bod. Hiertoe worden er centraal in Nederland (Utrecht) twee vergaderingen per jaar belegd.

De vergaderlocatie bevindt zich zoveel mogelijk nabij het NS-station in verband met vertegenwoordigers die met het openbaar vervoer reizen. De vergaderingen worden zodanig gepland om de genodigden ook in staat te stellen de bijeenkomsten bij te kunnen wonen.

Het bestuur van het Vesteda Platform bestaat uit vertegenwoordigers van Vesteda-huurdersorganisaties uit verschillende delen van het land:

Peter Verburg

Voorzitter

Frits de Voer

Penningmeester a.i

© Copyright - 2023 Vesteda Platform